Przejdź do treści strony
Publiczne Gimnazjum w Białej Biuletyn Informacji Publicznej

Zakres działalności

Szkoła jest placówką publiczną. Prowadzi działalność edukacyjną na poziomie gimnazjalnym. Realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:

· Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum.

· Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów.

· Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.

· Umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej i religijnej.

· Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata.

· Szkoła stara się zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotowuje go do wypełnienia obowiązków obywatelskich i rodzinnych w oparciu o zasady demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

· Szkoła udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez rozmowy indywidualne ucznia i jego rodziców z wychowawcą, psychologiem, poradnictwo, kierowanie do poradni psychologiczno - pedagogicznej, logopedy.

· Szkoła ma obowiązek zorganizowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi, jeżeli tacy uczęszczają na lekcje.

· Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez właściwe zorganizowanie procesu dydaktyczno - wychowawczego, indywidualizację nauczania w czasie lekcji, tworzenie w szkole kół zainteresowań z uwzględnieniem środków finansowych i dobrej woli nauczycieli, przygotowanie zainteresowanych uczniów do zawodów szkolnych i olimpiad przedmiotowych.

Metryczka
 • wytworzono:
  07-11-2017
  przez: Jan Szymczyna
 • opublikowano:
  07-11-2017 20:45
  przez: Jan Szymczyna
 • podmiot udostępniający:
  Publiczne Gimnazjum w Białej
  odwiedzin: 832
Dane jednostki:

Publiczne Gimnazjum w Białej
48-210 Biała
ul. Tysiąclecia 16
NIP: 755-17-18-286 REGON: 531568011
Numer konta: 64890300022001000088910001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 43 87 800
fax: 77 43 87 800
e-mail: pgbiala.sekretariat@wp.pl
strona www: g_biala.wodip.opole.pl